Main menu

Ochrona danych osobowych w Radan-Med. Sp. z o.o.

Szanowni Pacjenci!

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzaniu danych osobowych obowiązujących w Radan-Med Sp. z o.o.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji.  Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), dane osób upoważnionych, wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu (włącznie z ubezpieczeniami komercyjnymi), miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Danych Osobowych jest Radan-Med sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Basztowej 3 w Gliwicach.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając email na adres : IOD.radan.med@gmail.com

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe służą świadczeniu usług medycznych – realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przy pierwszej wizycie u specjalisty oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, badań laboratoryjnych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz usług stomatologicznych. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ) oraz od ubezpieczycieli komercyjnych i Państwa pracodawców.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu  zabezpieczenia społecznego, pracodawcom w zakresie medycyny pracy,  NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
  • prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Radan-Med sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: IOD.radan.med@gmail.comlub poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Radan-Med sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Basztowa 3 44-100 Gliwice.